«

»

Şub 19

CUMA NAMAZI ve ZUHR-İ AHİR KILINMASI

Cuma        Namazı        FARZ      olarak              2            Rekat’tir.
Cuma       Namazı       SÜNNET   olarak            10          Rekat’tir.
Cuma      Namazı      İCTİHADİ    olarak             16           Rekat’tir.

” İbadetlerde ( Farzların  dışında ) doğru  çeşitlidir ”  Kaidesine  göre  üçü de  doğrudur.
ZUHR – İ    AHİR   Namazı:  Bazı   Müctehidlerin   Cuma   Namazı  kılındıktan  sonra
” İhtiyaten   kılınması   güzeldir ”  diye   tavsiye   ettikleri   bir   namazdır…
ZUHR – İ     AHİR     NAMAZI     KILMAK    hakkında   verilen    HUKÜMLER
a)İhtiyaç  olmaksızın  bir  şehirde  bir kaç  yerde  Cuma  Namazı  kılınıyorsa; VACİP,
b)İhtiyaca  binaen  bir  şehirde  bir  kaç  yerde  Cuma  Namazı  kılınıyorsa; MÜSTEHAP,
c)Cuma  Namazı  (Bazı  köylerin  ortasındaki)  ’ Cuma  Mescidi ‘ nde  kılınırsa; HARAM dır.
Bu  Fetva’dan  hareketle  Cuma  Namazı (bir  şehirde  tek  camide  veya  sahada  veya
Cuma   Mescidi nde  büyük  bir  cemaat  ile) kılınırsa  Zuhr-i   Ahir  Namazı  kılınamaz…
(Böyle  bir  namaz  yoktur  diyerek  meseleye  itiraz  edenler  bu  inceliğe  dikkat  etmelidirler)
İslam  Dinin de  en  kuvvetli  delil: Hz. Peygamberin (s.a.v) kesin olarak  tesbit  edilen  hayatı
ve  uygulamasıdır. Medine de  Cuma  Namazının  nasıl  kılındığı  kesin olarak  bilinmektedir.
Din  adına  konuşanların; Efendimizin ”Canlı  Kur’an, en  selahiyetli  müfessir, uygulamada
örnek  alınması  gereken  yegane  önder  olduğunu  hiç  bir  zaman  unutmamaları  gerekir.
Bu   mesele   bilenler, bilmeyenler   tarafından  maalesef (siyaseten) tartışılmaktadır ki;
garip  bir  yanlıştır. Çünkü  Zuhr-i  Ahir  Namazını  kılmak  gerekir  diyen  Müctehidler
bu  mevzudaki  fetvalarında  ( diyaneten ) aşağıdaki  üç  sebebi  baz   almışlardır.

1)Efendimizin (s.a.v) sağlığında  Cuma  Namazının  bir  Şehirde  tek  camide  kılınması,
(Hz. Osman (r.a) devrinde  çıkan  fitne’ ye  kadar  bu  uygulama  aynen  devam  etmiştir)
2)Mü-minlerin  birliğini  sağlamak, muhabbeti  ve  yardımlaşmayı  temin  etmek,
3)Büyük  bir  toplulukla  ”Dosta  güven-Düşmana   korku  salmak”,  gibi   maksatları
gerçekleştirmede  Cuma  Namazı’ nın  bir  yerde  kılınmasının  daha  tesirli  olmasıdır.
CUMA     NAMAZI’ nın   nerede  ve   nasıl   kılınacağı   hususundaki   HUKÜMLER:
* Bir  şehirde  ancak  bir  cami de (En  eski  veya  en  büyük) Cuma  Namazı  kılınabilir.
* Bir   şehirde  iki  veya  daha  çok  camide  Cuma   Namazı  kılınmasına   mani  olunur.
* Bir  şehirde  gereksiz  olarak  bir  çok  camide  Cuma  ve  Bayram  kılmak   haramdır.
* Bir  şehirde  birden  fazla  camiye  Cuma  Namazı  kılmak  izni  verilmesi   haramdır.
Meşhur  olan  görüşe  göre: (Şafii, Maliki, Hanbeli + Hanefi; Kasani  ve  Ebu Yusuf )
* Bir  şehirde  gereksiz  olarak  bir  kaç  yerde  Cuma  Namazı  kılmak   caiz  değildir.
* Bir  şehirde  bir  çok  yerde  Cuma  Namazı  kılınırsa;
a) İlk  Cuma  Namazı  kılınan   en  eski  camide,
b) İftitah  Tekbiri’nin  ilk  alındığı  Camide ki  kılınan  Cuma  Namazı  sahih  olup
diğer  camilerde   kılınan  Cuma   Namazları   sahih   değildir.
*İhtiyaç, fitne, zaruret  v.s  olduğunda  ihtiyaç  iki  camide  Cuma  Namazı  kılmakla
giderilebiliyorsa  üçüncü  yerdeki  Cuma  Namazı  sahih  değildir. Dördüncü, Beşinci,
( ila  ahir ) yerlerde  kılınan  Cuma  Namazları  için  hüküm de   aynen  böyledir…
* Bu  hususlar da  Şafi, Maliki  ve  Hanbeliler  ittifak  etmişlerdir.
* Bu  hususu  tartışanlar (veya  daha  yumuşak  ifadeyle, siyaseten  endişe  duyanlar)
Hanefilerin ”Güçlüğü  ortadan  kaldırmak  için  bir  şehirde  çok  yerde  Cuma  kılınabilir”
fetvasına  sarılmaktadırlar. (”Siyaseten  tartışanlar”  iddiamızı  isbat  sadedinde) bizde
‘diyaneten’ diyoruz ki; Güzel  söylüyorsunuz da  niçin  eksik  bırakıyorsunuz. Hanefiler:
* Cuma  Namazı  ancak  şehirde  veya  şehir  hukmünde ki  yerlerde  farz  ve  sahih  olur.
* Şehir  hukmünde  olmayan  yerlerde  oturanlara  Cuma  Namazı  kılmak  farz  değildir.
diye  başka  fetva da  vermişlerdir. Bunları  hiç  gündeme  getirmiyorsunuz. Niçin ?
‘ Tabiat  boşluk   kabul  etmez ‘  Dini  meseleleri  asli  mecrasında ‘diyaneten’ çözmeyip
siyaseten  doğru  veya  yanlış  anlayışlar  ile  boşlukta  bırakırsanız;  ’Kürt   Cuması’  gibi
(siyasi  istismarın  daniskası  olan) kepazelikler  ile  karşılaşırsınız. Allah  için  şu  soruya
vicdanen  cevap  verelim. Şehirdeki  bazı  semtlerde  veya  bir çok  İlçe  ve  Beldeler’de,
bazı  Büyük  Köylerde   birbirine  yakın  mesafede  olan  dört-beş  Cami  vardır. Bilindiği
gibi  bu  camilerde; Cuma  Namazı (35-65-100-15o-250 kişi  ile  kılınmaktadır. 20  kişiyle
kılınan  yerler de  vardır) Bu  Namazlar, İslamın  tavsiye  ettiği  Cuma  Namazları mıdır ?
Beş  camideki  600  kişi  Müftülüğün  uygun  gördüğü  bir  Camide  Cuma   Namazlarını
‘Büyük  Cemaat’  ile  kılsalar  daha  güzel  olmaz mı? Sen  ayda mı  yaşıyorsun  hocam !
Türkiye ye  özgü ! şartları  bilmez  gibi  konuşuyorsun. Hangi  Müftü  Efendi  veya  D.İ.B
bunu  yapabilir ? (Değerli  Diyanet. İş. Başkanımızı  ve  Hocalarımızı   tenzih  ediyorum)
Yer  yerinden  oynar. Fincancı  katırları  ürker. Hocalar  ve  cemaat  bile  buna  razı  olmaz.
Herkes  bizim  camide  kılınsın  diye  iddia  eder. Zuhr-i  Ahir  ihtilafı  dahil  başka  hiç  bir
ihtilafa  benzemeyen  derde  düşeriz ! Ümmetin, Hocaların, Cemaatin  durumu  böyle  ise !
O   zaman  tartışmaya  hiç  gerek  yok. Akıllı  Müslüman  Zuhr-i   Ahir  Namazını  kılar…
‘ İSLAM’ IN   CUMASI ‘  nedir ? diyenler, aşağıda  anlatılan  3  Cuma’ya  dikkatli  baksınlar.
1) K. Maraş’ta, Fransız   işgalini  kaldıran: Sütçü  İmamın  kıldırdığı  Cuma  Namazı,
2) Amerika  Irakı  işgal  edince, Bağdatta  Yüz  bin  kişi  ile  kılınan   Cuma  Namazı,
3) Arap  Baharını  ateşleyen, Zalim  Diktatörleri  devirenlerin  kıldığı  Cuma  Namazı.
Erbabınca   bilindiği  üzere  işin  esası  budur. Bundan  gerisi  koca  bir  yalandır…
İhtiyaç, fitne, zaruret  varsa  bir  şehirde  çok  camide  kılınan  Cuma  Namazlarının
hepsi   sahihtir. Bu  durumu  kabul  etmeyen  hiçbir  Müctehid  yoktur. Dolayısıyla
bu  hususta  İcma  hasıl  olmuştur  denilebilir. Ancak; Ed-Dürrü’l  Muhtar.C.1.S. 755.
El-Münye  şerhinde  şöyle  denilmektedir. ” İhtiyatlı  hareket  etmek  daha  iyidir.
Çünkü  bir  kaç  yerde  Cuma  Namazı  kılınması  caiz mi ? değil mi ? ihtilafı  kuvvetlidir.
Fetva  zarureti   sebebiyle  bir  kaç  yerde  Cuma  kılmanın  caiz  olmasının  sahihliği,
Takva  sebebiyle ‘İhtiyat’ ın  meşruiyetine  engel  değildir.(Zuhayli.İ.Fıkhı.Ans.C.2.S.384)
——— İSLAM   HUKUKUNA   GÖRE   MESELENİN   İNCELENMESİ ———
Erbabınca   bilindiği  gibi (İslam da   herkesi  bağlayıcı)  hukümler   dört   tanedir.
1)    Manası  açık  ve  net  olan  (muhkem)   AYET,
2)              MÜTEVATİR     HADİS,
3)                     İCMA   (Ulemanın  İttifakı),
4)    HALİFE ‘ nin   her  hangi   bir   Fetvayı,   Kanun  olarak  yayınlaması.

* Herkes  tarafından  kabul  edilip  itiraz  edilmeden  benimsenen   meşhur
‘ Muaz   Hadisi ‘ ne  göre  açık  ve  net  olmayan  hususlarda  mesele  Kıyas  ve
İctihada  bağlı  kalınca  Müctehidler  ve  onlara  tabi  olan  Ümmet  serbesttir.
* Hakkında  NAS  olmayan  hususlarda  kıyasen  yapılan  çeşitli  İctihad’ lardan
her hangi  birisi  ile  amel  etmek  serbesttir. (Uygulanan  metodoloji  dolayısıyla
bir  Müctehide   bağlı  olmak  esastır) Burada  bile  zaruret  olduğu  zaman  telfik
( başka  bir  Mezhebi  taklid  etmek )  caizdir… Usul  kaidesi  olarak  biliyoruz ki:
* İhtilaf  varsa; Haram  ve  Mekruhları  ’ İhtiyaten ‘  yapmamak  daha   efdaldir.
* İhtilaf  varsa; aslında  faziletli  olan  amelleri  ihtiyaten  yapmak   daha   efdaldir.
*****************       NETİCE     ve     HUKÜM       *****************

Zaruretler  sebebiyle  bir  şehirde  birden  fazla  kılınan  Cuma  Namazlarının
caiz  ve  sahih  olması  hususundaki ‘İttifak’ tan  daha  kuvvetli  olarak ‘İhtiyaten’
Alimlerin  çoğunluğu  tarafından  Zuhr-i   Ahir  kılınmasında   ittifak  edilmiştir.
Zuhr-i   Ahir  kılmak  gerekmez   diyenler  vardır. Fakat  bilebildiğim  kadarıyla
”Kılmak  yanlıştır. Böyle  bir  namaz  yoktur. Uydurmadır. Bid’at ‘tir” diyen
Müctehid  yoktur  veya  çok  azdır. Kendilerini  Müctehid  olarak  ilan  eden
‘Ekran  Müftüleri - Ahir  Zaman  Baykuşları’  bu  değerlendirmemizin  dışındadır.
Cuma   Namazından  sonra  Zuhr-i  Ahir  Namazı  kılmak: 1300 (Bin üç yüz)
seneden  beri  yazılan  bütün ‘Muteber  Fıkıh  Kaynaklarımız ‘da  yer  almaktadır.
(Sürekli, kesintisiz   İctihad  taraftarlarının, Bütün  Mezhepler de  asırlar  boyunca
Alimler  tarafından  ortaya  konan; İhtiyatı  esas  alan  İctihadlara  karşı  çıkmalarını
(Kendi  ayaklarına  kurşun  sıkmak  hesabı) anlamakta  gerçekten  güçlük  çekiyoruz)
Zuhr-i  Ahir  kılmak  gerekmez  diyen  Alimler  olsa  bile, Mü-minlerin  bir  kısmı
”Zuhr-i  Ahir  kılınmalıdır” diyen  Müctehidlere  tabi  olarak  bu  namazı  kılarlar.
Aksi  görüş  sahibi  olanlar da  kılmayabilirler. Zaten  mevcut  uygulamada  böyledir.
** Cuma  Namazının  farzını  kılıp  gidenlere  kimse  bir  şey  dememektedir. Bir şey
demek  hakkına da  kimse  sahip  değildir. Ancak  ihtiyatlı  olmak   tavsiye  edilebilir.
Bizim  üzüldüğümüz, darlandığımız  mesele: (Akyazı  Müftülüğü  aylık  toplantısında
iki  yüzü  aşkın  Hoca  Efendi  önünde  paylaştığımız  görüşümüzü) yazıya   dökmek
şu  sebepledir ki; Son  senelerde  bazı  vilayetlerde  emri  vaki  şeklinde  yapılan
uygulamaların  her  yere  yaygınlaştırılmak  istenmesi  ve…  Zuhr-i   Ahir
kılanlara   karşı  bir  çok  yerde  manevi  baskı  uygulanmasıdır **
Çok  gariptir ki  kılanlar, kılmayanlara  bir  şey  demiyor, fakat  kılmayanlar,
kılanlara (ellerinden  gelse  zorla  mani  olacak  şekilde) baskı  uyguluyorlar.
————————————-   SON     SÖZ   ———————————–
Böyle  bir  namaz  yoktur. Zuhr-i  Ahir  kılınmasını  kaldırıyoruz. Cuma  Namazını
10  (on) rekata  indirdik  v.s  gibi  iddiaların  ilmi, islami  hiç  bir  değeri  yoktur.
”İslam’da  Müctehidler  masum  değil, mahfuzdurlar” kuralına  göre  bir  Müctehid
bile -Zuhr-i  Ahir  kılınmalıdır- diyorsa  o  namaz  vardır  ve  kılınabilir. Hiç  kimsenin
( Müctehid  Alim  bile  olsa ) Zuhr-i  Ahir  kılınamaz, yanlıştır  demek  hakkı  yoktur.
ZUHR-İ   AHİR   NAMAZI    sonradan  uydurma, Aslı  olmayan, Bid’at   bir  Namazdır.
diyerek  bu  namazı  kılanları, Peygamberimizin  ve  Ashabın  kılmadığı  bir  Namaz
uydurup, 5   Vakit   Namazı   altı  vakte  çıkarıp  uydurma  bir  namazı  kılıcılar  şeklinde
suçlayanlar  Allah tan  korkmuyorlarsa, kuldan (Kılınsın  diyen  Müctehidler den
ve  kılan  müslümanlardan  utanmalı, Kul  hakkından  endişe  etmelidirler.
Bid’at, altıncı, sonradan  çıkarılan  uydurma  Bir  Namaz  kılınsın  diyen  veya  kılan
kimse  yoktur… Din de  yeri  yoktur  diyenler de  akıllarını  başlarına  almalı, ne  dediklerini
bir  daha  yeniden  iyi  düşünmelidirler… Hadisi  Şerifler de:  ” İhtilaf  gördüğünüz  zaman
Benim  ve   Raşid  Halifelerimin   Sünnetine, Uygulamasına  tabi  olunuz… Namazı  benden
gördüğünüz  gibi  kılınız ”  buyurulmuştur. Bunlar  Meşhur  Hadislerdir. Ve  Din de  Huküm
ifade  ederler… Şu  veya  bu  sebepler  ile  Peygamberimiz (s.a.v)  ve  Raşid  Halifeler  gibi
Kılınmayan, Kılınamayan, Kılmamız  mümkün  olmayan  v.s   Cuma   Namazlarımızı, hele  hele
Merkez, Çok  Büyük  Camiler de  kılamadığımızda   ihtiyaten   Zuhr-i   Ahir   namazı   kılınsın
diyen  Müctehidler  ve  onlara   bağlı   Müslümanlar  vardır. Kılınsın   denilen  Namaz: Uydurma,
Bid’at, Altıncı  Namaz   filan  değil, Peygamberimiz  gibi  kılamadığımız   Cuma  Namazına  bedel
İHTİYATEN   KILINAN    SON   ÖĞLE   NAMAZIDIR ( 0  günkü   Öğle  Namazıdır )
————————————————————————————–
Not: Toplu  dua  etmek, birlikte  hareket  etmek  v.s  gibi  veya  faydalı  görülen
başka  sebepler  ile  müezzinliğin  onuncu  rekattan  sonra, hatta  farzdan  sonra
yapılması  ayrı  ve  farklı  bir  şey  olup  bu  mevzu  ile  alakası  yoktur…
Şahsi  fikrime  gelince: Keşke  herkes  Cuma  Namazını  10  Rekat  olarak  kılsa !
(dileyen  daha  az  veya   çok  kılabilir ) Cuma  Namazını  10  Rekat  olarak  kılan
kardeşlerime (Son  sünnet  makamında) Zuhr-i  Ahir  kılmalarını  tavsiye  ediyorum.
” Niçin ?  biri  öyle, biri  böyle  diyor. Hangisine  uyalım ” diyenlere, diyoruz ki:
a) Günlük  hayatın ( Çalışma   Hayatının ) İslamiyetle  alakası  kalmamış. Ancak;
soru   İslamiyete   soruluyor. Meseleler  gerektiği  şekilde   halledilemediği  için
İhtilafa  düşmek  kaçınılmaz  oluyor. Ayrıca  hakkında  kesin  huküm  bulunmayan
meseleler de   Müctehidlerin  ihtilafı  rahmettir. Ümmetin  menfaatinedir…
Kıyamete   kadar   geçerli  olduğu  için ” Statik  değil, Dinamik  bir  Din  olan ”
İslam  Dini’ nin  karşılaştığı  yeni   meselelerin  çözümünde  de  bir  zenginliktir.
b)Mü-minlerin  meselelerini  çözmekte   %  51   ağırlığı   olan   Halife   yoktur.
V.s. Bunun  gibi  bazı  sebepler  ile  İhtilafları   büyütmeyip  normal  karşılayınız.
Usul  Kaidesi  olarak: Bütün   kardeşlerimize   şunu   tavsiye   ediyoruz…
İhtilaflı   Meseleler de; Haramdır, Mekruhtur  denen  işleri  yapmayınız.
İhtilaflı  Meseleler  aslında  Faziletli  olan  Ameller  üzerinde  ise: Onları  yapınız.

***   Anlayana   söylüyor   ve   geçiyoruz   ***

Belçikalı   Dostlarımıza  Özel  Not: Küçük  İlmihaller de  bu  mevzu  geniş  anlatılmamış.
Yazımızdaki  FETVALAR    asırlar  boyunca  Ehli  Sünnet  Ulemasının  itibar  ettiği  Klasik
ANA  KAYNAKLARIMIZ  olan:  El   MEBSUT,  İ. ABİDİN, Feteva-i   HİNDİYE  kitaplarında
mevcuttur. Türkçeyede  tercüme  edilmişlerdir. Evimde  ve  Elimde  şu  anda  Mevcut
bulunmamaktadır… İzine  gelince  Kütüphaneden  cilt  ve  sahife  numaralarını  alırız.
Vehbe   Zuhayli  nin   İslam.  Fıkhı.  Ansiklopedisinde  geniş  bir  şekilde  mevcuttur…
İnkarcılara  ve  Modern  Müslümanlara, Tembel  insanlara, Klavuzu  Karga  olanlara
ne  desen  boştur. Ben  çok  uğraştım. Netice  alamıyorsunuz…
Meseleye  siyaseten  bakanlar  -  Prof: Hayrettin  Karaman ın   İslam  Ansiklopedisindeki
Cuma  Namazı  bahsini  okuyup  zehirlenenler  -  T. V  de   Prof:  Abd,  Aziz   BAYINDIR ı
Ve  benzerlerini  dinleyenler  -  İnternet te  VEHHABİ   kanallara  itibar  edenlere  ne  dersen
faydasız..,  Şu  da  bir  gerçek ki   ‘ Peygamberin, Ashabın  Kılmadığı  Namaz ‘  denilmesi
saf, Temiz, İyi  Niyetli  Müslümanları  çok  etkiliyor  ve  taraftar  topluyor.  Ümmetin  Halifesi
ve  tabi  olunan  Rabbani   Alimleri de  olmayınca  Müslümanlar  ikna  edilemiyor.
MESELE ye:  PEYGAMBERİMİZ   ve   HALİFELERİNİN   KILDIĞI   GİBİ   KILAMAMAK
yönünden  bakamadıktan  sonra, netice  alabilmek  ve  mukni  olabilmek  imkansız  değilsede
çok  zor  görünüyor… Şahsım  adına  Meseleye  İslamın   Cuması   Penceresinden  bakarak
Zuhr- i   Ahirin  mutlaka  kılınması  lazım  geldiğine  inanıyorum… Herkese  selamlar  ediyorum
AKILLI   MÜSLÜMAN  ( Mevcut  Perişanlığımızı   hesaba   katar ) Ve…  ZUHR-İ   AHİR   NAMAZINI
mutlaka   kılar, kılmalıdır  diyorum…

Hızır  Çakır /İst. Anadoluhisarı / www.beynelekol.com / hizirtes@hotmail.com

3 yorum

 1. ugur ozd.

  Muhterem Hocam, Cumaniz mubarek olsun diye bir söz var amma nerdee mubarek Cumalar… islam toplumu olamadigimiz icin Cumalarimiz maalesef yarim saatlik toplanma ile kaliyor. Bize sabahiyla aksamiyla ozel yasanan Cuma lazim, tabi bunu ozel yasayan toplum da ondan sonra insaallah Medine Cumalarini da kilar…

 2. ahmet al

  hocam tsk ler d ı b da on rekatta ısrar edıyo ısteyen kılsın allah resulu bu gun olsaydı bır sehırde bır yerdemı kılınsın ısterdı slm lar hocam

  1. Hızırtes

   Biz de aynısını söylüyoruz. Dileyen kılsın. Dileyen kılmasın. Kimse diğerine bir şey demesin. P. Efendimiz s.a.v bugün gelse
   nasıl yapardı ? Bilemem… Ancak cemaat ile dolmayan camilerde kılmayınız diyeceğine adım gibi eminim… CUMA… cem olmak, toplanmak,Cemaati Kübra ile ‘Dosta güven, Düşmana korku’ ve birliğin zirve yaptığı özel bir ibadettir… Öyle olmalıdır.
   Dolan cami varsa diğerinde kılınmasına itıraz eden yoktur… Selamlar…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>